...
...

SYKE keräämään tietoja materiaalivirroista

18.01.2022

Kierrätystavoitteiden realistisuuden ja niitä kohti eteneminen vaativat numeerisia tietoja eri materiaaleista. SYKEn ja yhteistyökumppanien hankkeessa kerätään tietoa pakkauksista ja pakkausjätteistä.

Luonnonvarojen käytön sekä kasvihuonekaasupäästöjen ja jätteen synnyn vähentäminen ovat ajureita, jotka vaikuttavat oleellisesti myös pakkausten valmistukseen, käyttöön ja kierrätykseen. Pakkausala on siis murroksessa − samalla kun pakkausten kulutus kasvaa, tulisi pakkausmateriaalien kulutusta vähentää ja niiden uudelleenkäyttöä sekä kierrätystä tehostaa. EU:n tavoitteena on, että kaikki markkinoille saatetut pakkaukset ovat uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi erillisiä kierrätystavoitteita on asetettu porrastetusti eri pakkausmateriaaleille vuosille 2025 ja 2030.

Kierrätystavoitteiden realistisuuden ja niitä kohti etenemisen arviointi vaativat numeerisia tietoja eri materiaaleista − muovi, pahvi, kartonki ja paperi, puu, metallit ja lasi – valmistettujen pakkausten
määristä sekä näiden pakkausten käytöstä, jätteeksi päätymisestä käytön jälkeen ja kierrätyksestä. SYKE yhteistyökumppaneineen, joita ovat Suomen Pakkausyhdistys ry, RINKI, Pirkanmaan
ELY-keskus ja Ympäristöministeriö, tuottaa tätä tietoa EUROSTATin rahoittamassa ENVECOPACK-hankkeessa vuoden 2022 aikana. Eri materiaalien lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa mono- ja
monimateriaalipakkausten virroista.

Materiaalikoostumuksella on keskeinen merkitys kierrätettävyyteen ja kierrätyksessä syntyvien niin sanottujen rejektien eli materiaalikierrätyksen ulkopuolelle jäävien virtojen määrään. Esimerkiksi
muovipakkausten todellinen materiaalikierrätysaste nykyisillä kierrätysteknologioilla riippuu oleellisesti mono- ja monimuovipakkausten osuuksista.2

Hankkeessa pureudutaan myös jo tunnistettuihin tietoaukkoihin, jotka liittyvät ulkomaan- ja verkkokauppaan sekä toistaiseksi tilastojen ulkopuolelle jääneisiin pakkausmateriaalivirtoihin. Niitä ovat
sekajätteeseen päätyvät pakkaukset ja tuottajavastuun ulkopuolinen toiminta, kuten EU:n ulkopuolisessa nettimyynnissä ja alle 1 miljoonan euron liikevaihdon yritysten toiminnassa käytetyt pakkaukset.
Ympäristöministeriön arvion mukaan tilastojen ulkopuolelle jää tällä hetkellä noin 14 prosenttia kaikista markkinoille saatetuista pakkauksista.

Tutkimuksessa hyödynnetään menetelmällistä osaamista, jota on kehitetty viime vuosina useissa tutkimushankkeissa, joissa on tarkasteltu uusiomateriaaleja ja vettä. Tuotoksena on syntynyt esimerkiksi tarkka kuvaus eri lähteistä ja eri tarkoituksiin otetun ja käytetyn veden määristä sekä syntyneistä jätevesistä Suomen kansantaloudessa noin 200 toimialalla. Menetelmissä hyödynnetään
rinnakkain erilaisia tilastoja ja tietoaineistoja. Kaikkea tarvittavaa tietoa ei ole kuitenkaan saatavissa tilastoista tai muista vastaavista aineistoista. Tällaisia ovat esimerkiksi mono- ja monimateriaalipakkausten osuudet. Näitä tietoja tarvitaan suoraan yrityksiltä. Ensi vuoden alussa sekä pakkauksia valmistavia että käyttäviä yrityksiä tullaan lähestymään mm. kyselytutkimuksella. Kysely tulee olemaan lyhyt ja nopeasti vastattavissa. Tiedot tulevat luottamukselliseen käyttöön ja ne yleistetään toimialoittain, joten julkaistavista materiaaleista ei ole mahdollista erottaa yksittäisen yrityksen tietoja. Työn tavoite – yksilöity ja mahdollisimman realistinen kokonaiskuva pakkausten virroista Suomen kansantaloudessa – tukee asetettujen tavoitteiden arviointia, tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja oikeiden ohjaus- ja tukikeinojen laatimista Suomessa ja EU:ssa.

SYKE toivoo siksi aktiivista osallistumista kyselyyn. Työn tulokset raportoidaan EUROSTATille, joten hankkeen tulokset välittyvät myös muualle Eurooppaan ja EU:n päätöksentekoon.

Lisätietoa:
Hankkeen verkkosivut

ENVECO-hankeen raportti

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä