...
...

Suomen Pakkausyhdistyksen lausunto jätelain muuttamisesta

02.06.2020

Ympäristöministeriö lähetti 24.4.2020 lausuntokierrokselle hallituksen esityksen jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntoa pyydettiin myös Suomen Pakkausyhdistys ry:ltä.  SPY:n lausunto on jätetty tänään 2.6.2020. 

SPY pitää erittäin tärkeänä mm, että etäkaupan verkkoalustat, jotka käytännössä kokoavat yksittäiset etäkauppaa harjoittavat yritykset yhteen, säädetään jätelaissa tuottajavastuuseen.

SPY kiittää myös 49§ pykälässä esitettyä tuottajien 80 %:n kustannusvastuuta. Se hieman keventää tuottajavastuullisten yritysten kustannustaakkaa, joka kasvaa merkittävästi lakimuutosten myötä.

Sen sijaan SPY ei pidä kohtuullisena, että tuottajien on tiedotettava liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä ja yhteisöistä, jotka hoitavat uudelleenkäyttöä ja uudelleenkäytön valmistelua.

SPY kannattaa myös tuottajavastuullisille yrityksille asettavaa velvoitetta liittyä tuottajayhteisöön. Tuottajavastuun hoitaminen yksin on lausunnon mukaan käytännössä mahdotonta. Lisäksi tämä vähentää velvoitteensa hoitamatta jättävien yritysten määrää ja keventää valvovan viranomaisen työtaakkaa.

Samoin SPY kannattaa muutosta, jonka mukaan, jonka mukaan pakkausten tuottajayhteisön toimialan on katettava kaikki pakkausmateriaalit. Muutos tehostaa tuottajavastuun toteutusta ja yksinkertaistaa sen hallinnointia.

On erittäin hyvä, että Suomi ei kiristä jo muutenkin erittäin tiukkoja jätedirektiivissä asetettuja yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita kansallisesti.

SPY on valmis tukemaan lakiesityksen mukaista ratkaisua pakkausjätteiden kiinteistöittäisen keräyksen tiukoista velvoiterajoista asuinkiinteistöillä, kun samalla varmistetaan luonnoksen tuottajien 80 %:n kustannusvastuu ja tuottajien mahdollisuus järjestää pakkausjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä itse, ellei sopimusta tuottajien ja kuntien välillä synny. Yrityksille haastavan tilanteen vuoksi halutaan kuitenkin nostaa harkittavaksi, että valtakunnallinen viiden huoneiston velvoiteraja pakkausjätteiden kiinteistöittäisessä keräyksessä tulisi koskemaan ensivaiheessa vain yli 10 000 asukkaan taajamia.

SPY tukee vahvasti luonnoksessa esitettyä linjausta, jonka mukaan pakkausjätteen kierrätystavoitteita ei kiristetä kansallisesti (pl. alumiini). Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun kierrätysasteen laskentatapa muuttuu, eikä kukaan tarkasti tiedä, kuinka se vaikuttaa tavoitteiden saavutettavuuteen.

Pakkausyhdistys kannattaa esitettyä muutosta, jonka mukaan tuottajien vastuulla olevien kuluttajille tarkoitettujen vastaanottopaikkojen minimimäärää alennetaan kuitu-, lasi- ja metallipakkausten osalta 1 850:stä 1 000 pisteeseen. Muutos on toiminnan tehokkuuden kannalta välttämätön, koska kiinteistöittäistä erilliskeräystä lisätään huomattavasti jäteasetukseen tulevalla erilliskeräysvelvoitteella. Kun kiinteistöitäisen keräyksen kattavuus laajenee huomattavasti, alueellisten vastaanottopaikkojen tarve vähenee.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa SPY:n nettisivuilla.

Related Posts

Kiinnostavatko pakkausalan uutiset?
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme.

Tilaa tästä